یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

                                                 اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در اسفندماه 1395


کشور هابیلی فرزند پنجشنبه

فریده ربیع نژادی فرزند احمد

آهو بیرانوند فرزند آزاد

بتول شیرخانی فرزند کربلایی حسین

علی‌اصغر شاهیوند فرزند گرابیگ

سیدشمس حیات الغیبی فرزند سید نورالدین

حریر الماسی فرزند صفرعلی

سید موسوی ندروند فرزند سیدمرادی

زرین طلا دولتشاهی سر فرزند مشهدی علی

احمد جانی کبودیان فرزند سید موسی

وجیهه سلیمان پور فرزند طاهر

محمدرضا یاراحمدی فرزند ابوتراب

طاهر سگوند فرزند بابامراد

رضا فلاوند فرزند ‌‌نادعلی

قدم خیر قاسمی فرزند سیف اله

قمرتاج گراوند فرزند خدامراد

عصمت یاراحمدی فرزند علی‌اصغر

شیرمحمد اسدی چگنی فرزند عبدشاه

سنگین تلوری فرزند عبدالعلی

خدا مراد بسطامی پاپی مراد

نجیمه کلبی دلفان فرزند محمودعلی

رقيه اميري
توكل رادمان
بانو حيدري‌نژاد
نصرت‌الله پژوهنده
حميده بيرانوند
محمدرحيم رشنو
همت پاك‌نيا
آذر دالوند
احمد جاني‌كبوديان
وجيه‌الدوله سليمان‌پور
خدامراد بسطامي
سنگين تلوري
معصومه اسكندري
نجيمه كلبي‌دلفان- قبرستان چگني
محمدجواد سهرابي
شاه‌رضا بيرانوند فرزند صيدرضا- طايفه باراني‌بيرانوند- قبرستان روستاي رستم‌خاني بيران‌شهر
سبزبانو دريكوند
پري سپهوند
علي كرمي- قبرستان رباط
حمیده سياه‌منصور فرزند پاپی

ملک‌زاده عیدی‌نژاد فرزند بخشی

ملوس‌خانم کوچکی فرزند محمد

کشور هابیلی فرزند پنج‌شنبه

محمد منصوری‌نژاد فرزند محمدقلی

شاصنم سگوند فرزند علی

نرگس خسروی فرزند مرک‌علی

ملک کمالوند فرزند مرادی

حسین رهگذر فرزند حامد

فریده ربیع‌نژادی فرزند احمد

ماهی‌طلا فرهادی فرزند اسد‌بگ

اشرف بداق فرزند یوسف

امین آزادی‌تبار فرزند علی‌محمد

علی‌محمد خسرویانی فرزند عزیز

صبا حسنوندی فرزند اکبر

فرصت شکری فرزند یوسف

عابدین بختیاری فرزند حسن

نازدولت رحیمی‌نسب فرزند سبز‌مراد

فاطمه کیماسی‌هابیل فرزند حسین

نادیا کیماسی‌هابیل فرزند حسین

صید‌میرزا سیاه‌منصور فرزند جان‌محمد

کافیه ایمانی‌زاده‌میر فرزند علی‌عسکر

احمد سوری فرزند ابراهیم‌بک

فاضل سکوند فرزند بابا‌مراد

برخوردار نادمی‌چگنی فرزند پاپی‌کرم

محمدعلی صحرایی فرزند ابراهیم

عصمتی پس‌مار فرزند صید‌رضا

خاور احمدوندی فرزند آزاد‌خان

حسین شیدایی فرزند جعفرقلی

عالی تیموری فرزند کریم

پیرمراد مبارک‌سالاری فرزند مبارک

غلامحسین شکری فرزند حسن

گل‌آفتاب زهابی فرزند کرم‌رضا

نوشنبه نادری فرزند نور‌خدا

ناصر مدرسی فرزند محسن

تاجه نیازی فرزند مرادعلی

عشرت ذهنی‌مقدم فرزند حاجی

علی‌رضا صفای‌زاده فرزند علی حسین

سجاد فرضی فرزند نجات‌علی

سیده‌فرشته فتحی فرزند سید‌موسی

محمد شعبانی فرزند شیخ‌علی

صمد شاهیوند فرزند عزیز‌بیگ

زهرا موسوی‌ناصر فرزند صید امان‌الله

سید‌اصغر موسوی‌نیا فرزند سید‌بهرام

علی‌خان نادری فرزند صید‌احمد

ولی‌جان بیرانوند فرزند ولی

سرهنگ نصیری فرزند علی‌محمد

شاه‌محمد بابا‌حسینی فرزند یاره

مسلم بسطامی فرزند عبدالله

احسان شاهیوند فرزند محمدرضا

سکینه‌خانم علی‌اکبریانی‌فرد فرزند محمدتقی

لقا امینی فرزند علی‌مراد

صید‌مراد مرادی فرزند بگ‌مراد

کبری اسماعیل‌وند فرزند عسگر

پرویز بیرانوند فرزند حیدر

حشمت‌الله نامدادی‌چشمه فرزند کرم‌حسین

الیاس نورالهی فرزند حاجی‌مراد

عارف موید فرزند رمضان

حمیده سیاه‌منصور فرزند پاپی

طوبی ذبیحی فرزند روح‌الله

گل‌آفتاب حیدری‌توداری فرزند الفت

رامین صیدی‌رومیانی فرزند محمد

ماه‌دولت ویس‌کرمی فرزند پنج‌شنبه

یدالله یاسمیان فرزند اسد

روح‌الله دلفانی فرزند صید‌محمد

اسدالله موسیوند فرزند شاه‌ولی

سجاد عادلی‌نژاد فرزند شنبه

بیگ‌رضا بیرانوند فرزند صید‌احمد

ایمان نادری فرزند رحیم

علی کهزادی‌نیا فرزند لطیف

نقره سپهوند فرزند چراغ‌علی

پرند رحمتی فرزند فرزاد

گوهر‌طلا طرهانی فرزند نورعلی

فوزیه فلاوندی فرزند باقر

شامراد پاپی فرزند درویش

حمید عیدی فرزند موسی (از اولين خرم‌آبادي‌ها كه سال 1354 دكتراي منقول و معلوم گرفت)

هانا اسدی‌عبدی فرزند خدایار

آغابانو طولابی فرزند محمدجعفر

ساعد‌بانو غلامیان‌خرم فرزند غلام

محمدرضا عیدی‌پور فرزند ربیع

فانوس بیرانوند فرزند پیرزاد

معصومه واحدی فرزند حاجی‌علی

محمدجعفر یاری فرزند محمد

مبین جوزی‌طلایي فرزند احمد

محمد امامی فرزند داریوش

حسین سیامی فرزند بابا

سلیمان خان‌میرزایي‌فرد فرزند عبدی

مجید رجبی فرزند شارضا

نجات‌علی شادابی‌چگنی فرزند درویش

مرتضی ساکی فرزند نعمت‌الله

صید‌کاظم صادقیان فرزند جمعه

منیر فخری‌نژاد فرزند جواد

رضا کوشکی فرزند ماشاءالله

کردعلی رشیدی فرزند جاروبکار

خان‌زاده خدایان فرزند علیرضا

قدم‌خیر رستم‌ثانی فرزند طاهر

امین دریکوند فرزند عصمت‌الله

نصیری بهاروندی فرزند علی

عزیزعلی ابراهیمی‌قنبری فرزند نبی

محمد میر‌دریکوند فرزند کریم

عبدالله مهرپور فرزند علی‌مراد

هما میرزایي فرزند لطیف

خورشید محمد‌پور فرزند ابوالمحمد

کرم‌علی محمدی فرزند برات‌علی

شاصنم رزاقی‌فرد فرزند رضاخان

منیره بیرانوندها فرزند داراب

رضا بازگیر

علی‌مراد رضایی‌زیر‌طاق فرزند علی‌رضا

کرم‌الله بداق فرزند کرم‌خدا

رضاعلی محمودوند فرزند رستم

یدالله عادلی فرزند حسین

حمیده نیازی فرزند بساط‌علی

شیرمحمد هراتی‌بیرانوند فرزند محمد

یارمراد دارابیان‌مرادآباد فرزند میکاییل

قنبر کردعلیوند فرزند کریم

نصرت شمسی‌آبی فرزند زیدعلی

علی‌قدم کرمی‌ذوغالی فرزند نریمان

محمد دالوند فرزند محمدحسین

طهمورث سپه وندی فرد فرزند مرادخان

یدالله کمالوند فرزند نامدار

اسفندیار بیگ‌محمدی فرزند شاحسین

صنم دلیران فرزند نورمراپ

خسرو میرزایی‌رشنو فرزند رضاعلی

ملک‌شیر عبدی‌بسطامی فرزند محمدعلی

سیده‌تاجی ندروند فرزند سیدمحمد

عزت‌الله (داريوش) رازمند فرزند نقی

مریم بلیلوند فرزند یارحسین

صفی‌الله خورشیدوند فرزند عیسی

علی اسد‌پور فرزند سعادت‌بک

قاسم شکوندی فرزند ولی

نازطلا محمدزاده‌هابیل فرزند گنج‌علی

 امیر مرادی‌چگنی فرزند علی‌محمد

خدیجه رحیمی‌روش فرزند خسرو

صفر لطیفی‌کرد‌خوردی فرزند احمد

علی‌محمد پای‌نوران فرزند علی‌عسگر

کیمیا اسکندری فرزند علی‌محمد

داریوش کولیوند فرزند علی‌صفر

علی بیرانوند فرزند فضل‌الله

علی‌احمد یاریان‌فعلی فرزند حسن‌بک
منيره بيرانوند فرزند داراب - قبرستان طالقان
رضا بازگير فرزند ميرولي
خورشيد محمدپور فرزند ابوالمحمد
كرم‌علي محمدي فرزند برات‌علي
هما ميرزايي فرزند لطيف (همسر مرحوم نصير رشيدي و مادر وحيد رشيدي شهردار اسبق خرم‌آباد)
شاه‌صنم رزاقي
عبدالله مهرپور فرزند علي‌مراد – قبرستان كمالوند
امين دريكوند فرزند عصمت‌اللهخبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد (روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا