شماره نظرسنجی 4
وضعیت انتشار نظرسنجی
ایجاد توسط Administrator
عنوان به نظر شما عملكرد كدام استاندار لرستان بهتر بوده است؟
گزینه 1 هوشنگ بازوند 92 تا كنون
گزینه 2 حبيب‌الله دهمرده 89 تا 92
گزینه 3 سيدحسين صابري 86 تا 89
گزینه 4 محمدرضا محسني‌ثاني 84 تا 86
گزینه 5 قربان‌علي سعادت 81 تا 84
گزینه 6 نورالله عابدي 79 تا 81
گزینه 7 سيد‌حسن رسولي 76 تا 79
گزینه 8 محمدجواد محمدي‌زاده 72 تا 76
گزینه 9
گزینه 10
گزینه 11
گزینه 12
گزینه 13
گزینه 14
گزینه 15
گزینه 16
گزینه 17
گزینه 18
گزینه 19
گزینه 20
نمایش رأی دهندگان خیر
شروع نظرسنجی 2016-09-01
پایان نظرسنجی 2016-09-09
تاریخ ایجاد 2016-09-01 22:16:10
بازدید 0
تعداد گزینه 1 153
تعداد گزینه 2 260
تعداد گزینه 3 60
تعداد گزینه 4 3
تعداد گزینه 5 119
تعداد گزینه 6 245
تعداد گزینه 7 37
تعداد گزینه 8 237
تعداد گزینه 9 0
تعداد گزینه 10 0
تعداد گزینه 11 0
تعداد گزینه 12 0
تعداد گزینه 13 0
تعداد گزینه 14 0
تعداد گزینه 15 0
تعداد گزینه 16 0
تعداد گزینه 17 0
تعداد گزینه 18 0
تعداد گزینه 19 0
تعداد گزینه 20 0