تیم هندبال راهنمایی لرستان 1365
تیم هندبال مقطع راهنمایی آموزشگاهي لرستان
سال ۱۳۶۵ مسابقات قهرماني كشور در رامسر
ایستاده از راست: محسن ترمه‌چی- ناصر نساجی- رضا ترابی- ؟ - ناصر ریاحی – كوروش گودرزی (مربي)
نشسته از راست: مرادی- سيدمحسن جزایری- فرشاد دریکوند- محمدمهدی نیازی- محسن ابوالفتحی- مهرداد ابوالفتحی