تطبيق عكس هوايي كيو خرم‌آباد در سال‌هاي 1394 و 1354
تطبيق عكس هوايي كيو خرم‌آباد در سال‌هاي 1394 و 1354
عكس هوايي از محدوده كيو خرم‌آباد كه يكي مربوط به سال 1354 و يكي مربوط به 1394 يعني 40 سال بعد از عكس اول است.
در تصوير قديمي محدوده درياچه كه در حال ساخت است هوايداست و همچنين نقطه مشترك جالب دو عكس، آپارتمان‌هاي واقع در ضلع جنوب شرقي ميدان كيوي سابق هستند كه در هر دو تصوير با علامت زردرنگ مشخص شده‌اند.
تصوير ارسالي از: آقاي آرش فتح‌الهي