6 نامزد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند+ اسامی بحث درباره 6 نامزد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند+ اسامی http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html Wed, 24 May 2017 01:14:30 +0430 JComments شهرام گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html#comment-82215 شهرام Fri, 21 Apr 2017 20:57:26 +0430 http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html#comment-82215 امیر گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html#comment-82206 امیر Fri, 21 Apr 2017 09:14:46 +0430 http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html#comment-82206 ارتش سبز لرستان بزرگ گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html#comment-82205 ارتش سبز لرستان بزرگ Fri, 21 Apr 2017 08:20:34 +0430 http://yaftenews.ir/news/other/17858-namzaad.html#comment-82205