هیچ نظارتی بر عملکرد بیمارستان‌های بخش خصوصی وجود ندارد بحث درباره هیچ نظارتی بر عملکرد بیمارستان‌های بخش خصوصی وجود ندارد http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html Wed, 24 May 2017 03:00:46 +0430 JComments محمد گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80206 محمد Tue, 21 Mar 2017 20:53:39 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80206 سیفی گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80102 سیفی Mon, 20 Mar 2017 11:24:38 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80102 خادم ملت گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80099 خادم ملت Mon, 20 Mar 2017 09:10:45 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80099 بچه لر گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80096 بچه لر Mon, 20 Mar 2017 08:10:24 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17458-khogabakhshii.html#comment-80096