شرایط نام‌نویسی در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد بحث درباره شرایط نام‌نویسی در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد http://yaftenews.ir/important-news/17455-enntekhabat96.html Wed, 24 May 2017 03:02:33 +0430 JComments حسن گفت: http://yaftenews.ir/important-news/17455-enntekhabat96.html#comment-80120 حسن Mon, 20 Mar 2017 18:53:18 +0330 http://yaftenews.ir/important-news/17455-enntekhabat96.html#comment-80120