کار نشد را شد کردیم، 300 میلیون برای کارکنان شهرداری اخذ شد بحث درباره کار نشد را شد کردیم، 300 میلیون برای کارکنان شهرداری اخذ شد http://yaftenews.ir/news/other/17454-million.html Wed, 24 May 2017 03:01:05 +0430 JComments اکبر-ظ گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17454-million.html#comment-80095 اکبر-ظ Mon, 20 Mar 2017 07:47:09 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17454-million.html#comment-80095 کارگر شهرداری گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17454-million.html#comment-80062 کارگر شهرداری Sun, 19 Mar 2017 19:09:10 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17454-million.html#comment-80062