به نظر می‌رسد دولت بیشتر به حالت شعاری با موضوع اقتصاد مقاومتی برخورد کرده است بحث درباره به نظر می‌رسد دولت بیشتر به حالت شعاری با موضوع اقتصاد مقاومتی برخورد کرده است http://yaftenews.ir/news/other/17450-rostamiin.html Wed, 24 May 2017 03:01:33 +0430 JComments امامی گفت: http://yaftenews.ir/news/other/17450-rostamiin.html#comment-80105 امامی Mon, 20 Mar 2017 11:36:36 +0330 http://yaftenews.ir/news/other/17450-rostamiin.html#comment-80105