فرهنگ رشید (بررسي تطبيقي زبان‌ لَکی غرب و جنوب غربی ايران) بحث درباره فرهنگ رشید (بررسي تطبيقي زبان‌ لَکی غرب و جنوب غربی ايران) http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html Wed, 24 May 2017 01:14:47 +0430 JComments حامد بیرانوند گفت: http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-83415 حامد بیرانوند Tue, 09 May 2017 23:05:21 +0430 http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-83415 حسنوند گفت: http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-82733 حسنوند Sun, 30 Apr 2017 23:27:48 +0430 http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-82733 فرید بیرانوند گفت: http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81419 فرید بیرانوند Sat, 08 Apr 2017 10:20:53 +0430 http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81419 اهورا گفت: http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81275 اهورا Wed, 05 Apr 2017 13:37:51 +0430 http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81275 علی گفت: http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81273 علی Wed, 05 Apr 2017 12:30:35 +0430 http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81273 رضا بلور بیرنون گفت: http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81066 رضا بلور بیرنون Sun, 02 Apr 2017 00:20:43 +0430 http://yaftenews.ir/introduction/book-introduction/17425-frashid.html#comment-81066