تاوان بی‌تفاوتی در قبال سرنوشت شهر را همه خواهند داد بحث درباره تاوان بی‌تفاوتی در قبال سرنوشت شهر را همه خواهند داد http://yaftenews.ir/notes/social/17263-damagess.html Wed, 24 May 2017 02:59:55 +0430 JComments احمدرضا گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17263-damagess.html#comment-79337 احمدرضا Tue, 07 Mar 2017 23:53:24 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17263-damagess.html#comment-79337