واقع بینی و انصاف؛ جوهر نقد سازنده و نه حربه تخریب و سیاه نمایی بحث درباره واقع بینی و انصاف؛ جوهر نقد سازنده و نه حربه تخریب و سیاه نمایی http://yaftenews.ir/notes/social/17262-realism1.html Wed, 24 May 2017 02:59:50 +0430 JComments حسن شاقلی گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17262-realism1.html#comment-79584 حسن شاقلی Sat, 11 Mar 2017 20:34:53 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17262-realism1.html#comment-79584 رهرو گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17262-realism1.html#comment-79294 رهرو Tue, 07 Mar 2017 12:52:11 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17262-realism1.html#comment-79294