تحلیلی بر نقش احزاب و طایفه‌ها در انتخابات گذشته شوراها اسلامی بحث درباره تحلیلی بر نقش احزاب و طایفه‌ها در انتخابات گذشته شوراها اسلامی http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html Wed, 24 May 2017 02:58:57 +0430 JComments آزادبخت گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79999 آزادبخت Sat, 18 Mar 2017 17:04:45 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79999 نظری گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79450 نظری Thu, 09 Mar 2017 14:33:36 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79450 جودکی گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79311 جودکی Tue, 07 Mar 2017 18:49:54 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79311 اگاه گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79251 اگاه Mon, 06 Mar 2017 19:27:55 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79251 امیر گفت: http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79199 امیر Mon, 06 Mar 2017 11:14:02 +0330 http://yaftenews.ir/notes/social/17248-poldokhtar1b.html#comment-79199